NORD CONTROL are independent surveyors company
Our location - Riga, Republic of Latvia.

NORD CONTROL ir neatkarīgs ekspertu uzņēmums.
Mūsu atrašanās vieta – Rīga, Latvijas Republika.


NORD CONTROL - независимая экспертная компания.
Наше местонахождение - г.Рига, Латвийская Республика.

About Nord Control

Our main activities:
- cargo survey;
- petrochemicals expertise;
- heating and automobile gas expertise;
- general cargoes expertise;
- laboratory testing;
- fuel additives, include markers.
Our personal are:
- educated;
- skilled;
- not less 15 years experienced;
Our service main goal is our customers satisfaction.
***************

Pamata darbības veidi:
- Kravu survejs;
- Naftasķimijas produktu ekspertīze;
- Apkures un automobiļu gāzes ekspertīze;
- Ģenerālkravu ekspertīze;
- Laboratorijas testi;
- Degvielas piedevas, tai skaitā marķieri.
Mūsu komanda:
- Darba pieredze atbilstošās nozarēs nav mazāka par 15 gadiem;
- Augstas kvalifikācijas speciālisti;
- Visiem mūsu darbiniekiem ir augstākā izglītība;
Mūsu darbības pamatmērķis – mūsu klientu labklājība.
***************

Основные виды деятельности:
- сюрвей грузов;
- экспертиза нефтехимических продуктов;
- экспертиза топливного и автомобильного газа;
- экспертиза генеральных грузов;
- лабораторные тесты;
- топливные присадки, в том числе маркеры.
Наша команда:
- все наши сотрудники имеют высшее образование;
- высококвалифицированные специалисты;
- с опытом работы в соответствующих отраслях не менее 15 лет;
Основная цель нашей деятельности - благополучие наших клиентов.
***************


Mobirise Website Builder

Services

Mobirise Website Builder
Services

Seals checking
*
Rail Tank Cars measurements and sampling
*
Storage tanks measurement and sampling
*
Laboratory testing
*
Tank-containers inspection
*
Tanktruck weighing
*
Chemical products survey
*
Drummed products inspection
*
Containers survey
*
RTCs and Tank-containers cleanliness inspection
*
Sampling of LPG, analysis of gas composition by gas chromatography, determination of the content of mechanical impurities and water.
Determination of gas calorific value;
*
Tally
*
Others

Mobirise Website Builder
Pakalpojumi

Plombu bojājumu neesamības pārbaude;
*
Kravas daudzuma mērīšana dzelzceļa cisternās un arbitrāžas paraugu atlase;
*
Kravas daudzuma mērīšana rezervuāros un paraugu atlase;
*
Laboratorijas testi;
*
Tankkonteineru inspekcija;
*
Ķīmisko produktu survejs;
*
Kravu inspekcija mucās;
*
Konteineru survejs;
*
Dzelzceļa cisternu un tankkonteineru tīrības inspekcija pēc mazgāšanas;
*
Naftas gāzu paraugu ņemšana, gāzu sastāva analīze ar gāzu hromatogrāfiju, mehānisko piemaisījumu un ūdens satura noteikšana.
Gāzes siltumspējas noteikšana;
*
Taļmaņu pakalpojumi;
*
Citi

Mobirise Website Builder
Услуги

Проверка целостности пломб
*
Замеры количества груза в ж.д. цистернах и отбор арбитражных проб
*
Замер количества груза в резервуарах и отбор проб
*
Лабораторные тесты
*
Инспекция танк-контейнеров
*
Взвешивание транспортных средств
*
Сюрвей химических продуктов
*
Инспекция грузов в бочках
*
Сюрвей контейнеров
*
Инспекция ж.д. цистерн и танк-контейнеров на чистоту после мойки для загрузки
*
Отбор проб сжиженных газов, анализ газа по составу газовой хроматографией, определение содержания механических примесей, воды.
Определение калорйности газа
*
Тальманские услуги
*
Прочее

Customers

Mobirise Website Builder
Our clients

 Petrochemical traders;
*
Refineries and chemical plants;
*
Banks;
*
Terminals;
*
Insurance companies;
*
Forwarders;
*
Tank-container owners and Operators;
*
Container depots;
*
Shipowners and Agents;
*
Shipyards;
*
Railway Authorities;
*
Our partner Surveyors companies and Laboratories;
*
Car service stations;
*
Privates.

Mobirise Website Builder
Mūsu klienti

Naftasķīmijas tirgotāji;
*
Naftasķīmijas rūpnīcas, Naftas pārstrādes rūpnīcas;
*
Bankas;
*
Termināli;
*
Apdrošināšanas kompanijas;
*
Ekspeditori;
*
Tankkonteineru īpašnieki un operatori;
*
Konteineru depo;
*
Kuģu īpašnieki un aģenti;
*
Kuģu būvētavas;
*
Dzelzceļu pārvalde;
*
Mūsu partneru survejas uzņēmumi un laboratorijas;
*
Mašīnu apkopes stacijas;
*
Privātpersonas;

Mobirise Website Builder
Наши клиенты

Нефтехимические компании;
*
Нефтеперерабатывающие и химические заводы;
*
Банки;
*
Терминалы;
*
Страховые компании;
*
Экспедиторские компании;
*
Владельцы и операторы танк-контейнеров;
*
Контейнерные депо;
*
Судовладельцы и агенты;
*
Судоремонтные заводы;
*
Управление железной дороги;
*
Партнерские инспекционные компании и лаборатории, не имеющие возможности обеспечить такой сервис своими силами;
*
Автосервисы;
*
Частные лица.

Mobirise Website Builder
Documents - Dokumenti - Документы

EN 228 Automotive unleaded petrol - Automobiļu bezsvina benzīns -  Автомобильный безсвинцовый бензин
EN 589 Automotive fuels LPG - Autogāzi jeb LPG - Автомобильный сжиженный нефтяной газ
EN 590 Automotive diesel fuel - Automobiļu dīzeļdegviela - Автомобильное дизельное топливо
ISO 8217 2017 RF Marine residual fuels - Kuģu atlikuma degviela - Топлива судовые остаточные
ISO_8217_2017 MDF Marine distillate fuels - Kuģu destilātu degviela - Топлива судовые дистиллятные

Links

Contacts

SIA NORD CONTROL
LATVIA VAT Nr. LV42103028967

Address

23A, Ganibu dambis,
LV-1005, Riga, Latvia

--------------------------


_____________________________

Message

© Copyright 2024+ SIA Nord Control

AI Website Maker